Regression Therapy
Regression Therapy

Translated Main Page

Main Page – Norwegian

EARTh Forening for regresjonsterapi

 

EARTh (Earth Association for Regression Therapy) er en internasjonal organisasjon som fremmer profesjonalitet ved regresjonsbehandling, eller regresjonsterapi. Regresjonsbehandling er også kjent som regresjonsterapi til tidligere og en livsregresjonsbehandling eller transpersonell regresjonsbehandling.

For terapeuter tilbyr vi et nettverk av entusiastiske, profesjonelle og dyktige terapeuter og trenere. Vi tilbyr årlige kongresser, kurs, samlinger og seminar med høy kvalitet. Det gis videreutdanninger, det er arbeidsutveksling, videoer, pedagogiske og informative webinarer. Det er forumdiskusjoner, for medlemmer, forskning, IRT Journal og artikler for å holde våre terapeutiske, verktøy og ferdigheter oppdatert med de nyeste utviklingene i regresjonsbehandling.

For kunder og alle som er interessert i dette feltet, tilbyr vi informasjon om regresjonsbehandling, på anerkjente treningsprogrammer / trenere og en liste over profesjonelle regresjonsterapeuter i mange land over hele verden.

Hva er regresjonsbehandling?

Regresjon oppdager og henter opp tidligere erfaringer som har forårsaket nåværende plager, utfordringer og problemer. Regresjonsterapeuter bruker denne opphentingen av hendelser og situasjoner for å komme til glemte, ignorerte eller undertrykte erfaringer / minner som forårsaker problemer, men også å reaktivere positive følelser, glemte positive erfaringer og latente talenter.

Å finne og hente opp de uønskede erfaringene frigjør følelser og gir innsikt i hvordan nåværende utfordringer og plager kommer fra disse erfaringene. Regresjonsbehandling hjelper til med å forme om slike minner og sette dem i en ny kontekst, slik at klienten kan løse seg fra negative påvirkninger fra fortiden og i stedet hente den kraften og livsenergien som gikk tapt i den tidligere situasjonen. På denne måten vil klientene føle seg sterkere, helere, mer “fullstendig” og kjenner en større tilfredshet og lykkelig i hverdagen. De vil bli i stand til å forholde seg til livet på en mer autentisk, kreativ, sunnere og meningsfull måte.

Regresjonsterapi behandler erfaringer fra barndommen, fra opplevelser før fødselen, fra tidligere liv og erfaringer videreført gjennom familiens linje, energetiske påvirkninger og flere andre relaterte problemer. Ditt underbevisste vet hvor årsaken og løsningen av problemet ditt er og hvordan du kommer dit. Det er det vi jobber med i regresjonsterapien.

For mer informasjon om EARTh eller regresjonsterapibehandling på ditt eget språk, vennligst kontakt med NFRT, Norsk Forbund for Regresjonsterapi: www.regresjonsterapi.no eller ett av de anerkjente treningsprogrammene Ny-Innsikt: www.regresjonsterapeut.no

Du kan også gå direkte til (lenke vil være her) for å finne en terapeut i ditt land og for kontaktinformasjon.

 

For fagfolk

Velkommen til EARTh-foreningen!

Vi håper å ønske deg velkommen som medlem. Du finner oss som en gruppe begesitrede, innovative, dyktige og medfølende terapeuter, som også er har plass til mye moro og latter.

 • Hvordan bli medlem
 • Opplæringskurs
 • Årlige konvensjoner, kongresser og seminar
 • Forskningspublikasjoner
 • International Journal of Regression
 • og mye mer…

For alle interesserte

Takk for din interesse for regresjonsterapi! Regresjonsterapibehandling er en nyskapende type terapi som kan bidra til å løse problemer som ikke forstås i noen annen form for terapi.

Vi er åpne og respekterer, åndelige mennesker med en jordisk holdning.

 • En liste over våre profesjonelle og sertifiserte medlemmer
 • Ofte stilte spørsmål
 • Artikler
 • Bøker
 • Videoer

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet gir ikke medisinsk rådgivning og er kun til informasjonsformål.

Rådfør deg alltid med legen din om medisinske spørsmål angående din tilstand, behandling eller medisinering.

Regresjonsterapibehandling er ikke ment å diagnostisere eller erstatte medisinsk behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Page-Norwegian

EARTh Forening for Regresjonsterapi

EARTh (Earth Association for Regression Therapy) er en internasjonal organisasjon som fremmer profesjonalitet ved regresjonsbehandling, eller regresjonsterapi. Regresjonsbehandling er også kjent som regresjonsterapi til tidligere og en livsregresjonsbehandling eller transpersonell regresjonsbehandling.

For terapeuter tilbyr vi et nettverk av entusiastiske, profesjonelle og dyktige terapeuter og trenere. Vi tilbyr årlige kongresser, kurs, samlinger og seminar med høy kvalitet. Det gis videreutdanninger, det er arbeidsutveksling, videoer, pedagogiske og informative webinarer. Det er forumdiskusjoner, for medlemmer, forskning, IRT Journal og artikler for å holde våre terapeutiske, verktøy og ferdigheter oppdatert med de nyeste utviklingene i regresjonsbehandling.

For kunder og alle som er interessert i dette feltet, tilbyr vi informasjon om regresjonsbehandling, på anerkjente treningsprogrammer / trenere og en liste over profesjonelle regresjonsterapeuter i mange land over hele verden.

Hva er Regresjonsbehandling?

Regresjon oppdager og henter opp tidligere erfaringer som har forårsaket nåværende plager, utfordringer og problemer. Regresjonsterapeuter bruker denne opphentingen av hendelser og situasjoner for å komme til glemte, ignorerte eller undertrykte erfaringer / minner som forårsaker problemer, men også å reaktivere positive følelser, glemte positive erfaringer og latente talenter.

Å finne og hente opp de uønskede erfaringene frigjør følelser og gir innsikt i hvordan nåværende utfordringer og plager kommer fra disse erfaringene. Regresjonsbehandling hjelper til med å forme om slike minner og sette dem i en ny kontekst, slik at klienten kan løse seg fra negative påvirkninger fra fortiden og i stedet hente den kraften og livsenergien som gikk tapt i den tidligere situasjonen. På denne måten vil klientene føle seg sterkere, helere, mer “fullstendig” og kjenner en større tilfredshet og lykkelig i hverdagen. De vil bli i stand til å forholde seg til livet på en mer autentisk, kreativ, sunnere og meningsfull måte.

Regresjonsterapi behandler erfaringer fra barndommen, fra opplevelser før fødselen, fra tidligere liv og erfaringer videreført gjennom familiens linje, energetiske påvirkninger og flere andre relaterte problemer. Ditt underbevisste vet hvor årsaken og løsningen av problemet ditt er og hvordan du kommer dit. Det er det vi jobber med i regresjonsterapien.

For mer informasjon om EARTh eller regresjonsterapibehandling på ditt eget språk, vennligst kontakt med NFRT, Norsk Forbund for Regresjonsterapi: www.regresjonsterapi.no eller ett av de anerkjente treningsprogrammene Ny-Innsikt: www.regresjonsterapeut.no

Du kan også gå direkte til (lenke vil være her) for å finne en terapeut i ditt land og for kontaktinformasjon.

Read more

Main Page – Italian

Earth : Associazione per la Terapia di  Regressione

 EARTh (Earth Association for Regression Therapy) è un organizzazione internazionale che promuove una formazione nell’ambito della terapia di regressione. La terapia di regressione è ugualmente conosciuta sia come terapia di regressione della vita anteriore, che come terapia di regressione transpersonale.

EARTh — l’associazione di terapia di regressione — offre un network di professionisti altamente qualificati e di istruttori, organizza congressi annuali, offre corsi di perfezionamento, interscambio di informazioni professionali, video, webinars con programmi sia formativi che divulgativi ed un forum con accesso esclusivo per i sui membri. Inoltre, pubblicizza la ricerca attraverso il giornale IRT per tenere aggiornati i professionisti del settore sugli ultimi sviluppi della terapia di regressione, informa le persone interessate sulle caratteristiche di questa particolare forma di terapia e fornisce una lista dei terapeuti di regressione ufficialmente riconosciuta a livello internazionale.

 

Cosa è la terapia di regressione ?

La regressione permette di scoprire, di far rivivere delle esperienze passate che hanno causato un disturbo che tuttora si ripercuote nella vita attuale per risolvere eventuali traumi ad esso associato.

Il terapeuta, che lavora con la terapia di regressione, utilizza questa tecnica — facendo rivivere delle esperienze pregresse — per rintracciare delle reminiscenze che possono essere sia dei vissuti negativi che positivi, facendo riemergere le esperienze negative per sciogliere i traumi o riattivando quelle positive per aiutare ad individuare dei talenti latenti.

Rivivere una esperienza anteriore sblocca le emozioni e porta ad una presa di coscienza, ad una comprensione (insight) dell’origine del disturbo attuale. La terapia di regressione aiuta a ristrutturare i ricordi, in modo che il cliente possa risolvere i vissuti negativi del passato e riesca a recuperare l’energia perduta durante l’esperienza traumatica. In seguito il cliente si sentirà più ‘completo’ e più felice, capace nuovamente di vivere la vita in maniera creativa, sana e significativa.

La terapia di regressione parte da un punto di vista molto allargato e tratta vari tipi di esperienze: l’esperienza dell’infanzia, le esperienze prenatali, quelle di ‘vita tra le vite’, le esperienze delle proprie vite precedenti o di generazioni precedenti nel proprio lignaggio familiare. La terapia tratta anche le influenze energetiche e tante altre problematiche correlate.

Il proprio subconscio sa dove si trova la causa e la soluzione del proprio problema e sa come arrivarci; ed è da questo presupposto fondamentale che si parte per lavorare nella terapia di regressione.

 

 

 

 

Main Page – Portuguese

EARTh Association for Regression Therapy (EARTH Associação de Terapia Regressiva)

 

EARTh (Earth Associação de Terapia Regressiva) é uma organização internacional que promove o profissionalismo na terapia regressiva. A terapia regressiva também é conhecida como terapia regressiva a vidas passadas ou terapia regressiva transpessoal.

Para os terapeutas, oferecemos uma rede de profissionais e formadores apaixonados e especializados. Oferecemos as convenções anuais, formações, formações avançadas, intercâmbios de experiência, vídeos, webinars educacionais e informativos, fórum de discussões apenas para membros, investigação, IRT Journal  (International Regression Therapy Journal – Jornal Internacional de Terapia Regressiva) e artigos para manter sua atualização profissional com os mais recentes desenvolvimentos em terapia regressiva.

Para clientes e pessoas interessadas neste campo, oferecemos informações sobre terapia regressiva, programas de formação/formadores reconhecidos  e uma lista de terapeutas regressivos profissionais, em muitos países, em todo o mundo.

O que é terapia regressiva?

A regressão é descobrir e reviver experiências prévias que causam, no presente, queixas, questões e problemas. Os terapeutas regressivos usam esse reviver de experiências para chegarem às experiências / memórias esquecidas, ignoradas ou reprimidas causadoras dos problemas, mas, também, para reativar sentimentos positivos, experiências positivas esquecidas e talentos latentes.

Encontrar e reviver essas experiências não digeridas desbloqueiam as emoções e trazem insights sobre como as queixas atuais tiveram origem nessas experiências. A terapia regressiva ajuda a reformular essas memórias, para que o cliente possa resolver as influências negativas do passado e recuperar a energia perdida no problema. Desta forma, os clientes se sentirão mais “completos” e felizes no momento presente, capazes de resolver e continuar suas vidas de uma forma mais criativa, saudável e significativa.

A terapia regressiva lida com experiências da infância, do período pré-natal, experiências do período “vida entre vidas”, vidas passadas, experiências passadas através da linha familiar, influências energéticas e muitas outras questões relacionadas. Seu subconsciente sabe onde a causa e a solução do seu problema estão e como chegar lá. Isso é o que trabalhamos em terapia regressiva.

Para mais informações sobre a EARTh ou terapia regressiva em seu próprio idioma, entre em contacto com um dos programas de formação reconhecidos em seu país. Ou se você quer encontrar um terapeuta em seu país, vá diretamente para a lista de terapeutas  para detalhes de contacto.

Aviso Legal: Este site não fornece conselhos médicos e é apenas para fins informativos. Sempre consulte o seu médico para questões relacionadas à sua condição clínica, tratamento ou medicação. A terapia regressiva não se destina a diagnosticar ou substituir qualquer tratamento médico.

 

 

 

Main Page – Dutch

EARTh Associatie voor Regressietherapie

EARTh (Earth Association for Regression Therapy) is een internationale organisatie, die professionaliteit promoot binnen regressietherapie. Regressietherapie wordt ook wel eens reïncarnatietherapie of transpersoonlijke regressietherapie genoemd.

Aan regressietherapeuten bieden we een netwerk van gepassioneerde, professionele en vaardige therapeuten en docenten. We verzorgen jaarlijkse conventies, basistrainingen en trainingen voor gevorderden, uitwisselingen, video’s, leerzame en informatieve webinars, forumdiscussies (alleen toegankelijk voor leden), onderzoek, vergelijkende onderzoeken en artikelen om de vaardigheden van de leden bij de tijd te houden middels de nieuwste ontwikkelingen in regressietherapie.

 

Aan cliënten en iedereen die geïnteresseerd is in dit veld, bieden we informatie over regressietherapie en over erkende opleidingen en docenten. Er is een lijst van professionele regressietherapeuten, werkzaam in veel landen over de hele wereld.

Voor professionals

Welkom bij EARTh Association! We hopen je te kunnen verwelkomen als lid. Je zult ontdekken dat we een groep gepassioneerde, innovatieve en vaardige therapeuten zijn met compassie, die samen veel plezier beleven.

Hoe word ik lid?

Opleidingen en trainingen

Jaarlijkse conventies

Onderzoekspublicaties

En nog veel meer….

Voor geïnteresseerden

Bedankt voor je interesse in regressietherapie! Regressietherapie is een innovatieve therapie, die problemen kan helpen oplossen die niet begrepen worden in andere vormen van therapie. We zijn ruimdenkende, respectvolle, spirituele mensen met een nuchtere kijk op de dingen.

Een lijst met onze professionele, gecertificeerde leden

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Artikelen

Video’s

Wat is regressietherapie?

Regressie is het ontdekken en herbeleven van vroegere ervaringen die nu klachten en problemen veroorzaken. Regressietherapeuten gebruiken deze herbeleving om uit te komen bij vergeten, genegeerde of verdrukte ervaringen/herinneringen die nu problemen veroorzaken. Maar ook om positieve gevoelens te reactiveren en om vergeten, positieve ervaringen en latente talenten op te halen.

Het vinden en herbeleven van deze onverteerde ervaringen, ontsluit emoties en brengt inzicht in hoe huidige klachten terug te voeren zijn naar deze ervaringen. Regressietherapie helpt om deze herinneringen opnieuw te kaderen, zodat de cliënt negatieve invloeden uit het verleden kan oplossen en de energie terug kan halen, die hij of zij kwijt is geraakt in de onverteerde ervaring. Op deze manier zal de cliënt zich completer voelen en happy in het huidige moment. Hij/zij is in staat het probleem op te lossen en creatiever, gezonder en betekenisvoller verder te leven.

Regressietherapie werkt met ervaringen uit de kindertijd, ervaringen tijdens zwangerschap en geboorte, ‘leven tussen levens’ in, vorige levens, ervaringen doorgegeven in de familielijn, energetische invloeden en vele andere, aanverwante onderwerpen. Je onderbewuste weet waar de oorzaak en de oplossing van je probleem liggen en hoe daar te komen. Dat is waar we mee werken in regressietherapie.

Voor meer informatie over EARTh of regressietherapie in je eigen taal, kun je contact opnemen met een van de erkende opleidingen  in je eigen land. Als je een therapeut wilt vinden in je eigen land, ga je hier direct naar de lijst van therapeuten voor contactgegevens.

Disclaimer:

Deze site verstrekt geen medisch advies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Neem altijd contact op met een arts als het gaat over medische zaken die gaan over fysieke gesteldheid, de behandeling daarvan en medicijngebruik. Regressietherapie is niet bedoeld om een diagnose te stellen, of om enige medische behandeling te vervangen.

Main Page-French

Earth_ L’association pour la therapie de regression

EARTh (l’association pour la thérapie de resgression) est une organisation internationale qui promouvoit le proffessionalism de celle-ci. La thérapie de regression est également reconnue comme thérapie de regression des vies anterieures ou therapie de resgression transpersonnelle.
Nous offrons aux thérapeutes un réseau de professionnels et de formateurs passionnés et experimentés. Nous offrons également des conventions annuelles, des formations avancées (continues), des échanges de travail, des vidéos, des webinars educatifs et informatifs, des forums de discussions uniquement pour les adhérents, des recherches, des informations (Newsletters) et des articles des evolutions sur la therapie de regression.
Pour les clients et les personnes interessées nous offrons des informations sur la therapie de regression, des formations/formateurs reconnus et une liste des professionnels dans plusieurs pays.

Pour les professionnels

Pour toute personne intéressée

Bienvenue à l’association EARTH! Nous esperons vous compter parmis nos adhérents. Vous trouverez un groupe de therapeutes passionnés, innovatives, experimentés et compatissants, dans la legerté et la joie.
Coment devenir adhérent
Foramtions
Conventions annuelles
Publications sur les recherches
Et bien plus…

Merci pour votre interêt pour la therapie de regression! C’est une thérapie innovante qui peut solutionner des problemes qui ne sont pas décelés dans d’autres types de thérapies. Nous sommes ouverts d’ésprit, respectueux et des personnes spirituels bien ancrés (avec les pieds sur terre).
Une liste de nos adhérents professionnels et certifiés
Questions récurrentes
Articles
Videos

La thérapie de regression – C’est quoi?

La régression permet de déceler et de guérir des experiences antérieures qui sont les causes de maux et des problèmes au présent.. Les thérapeutes de régression aident non seulement à guérir ces expériences/mémoires oubliés, ignorés ou enfouis qui sont la cause du problème, mais également de réactiver
des émotions et des expériences positives oubliées et des talents latents.
Trouver et guérir ces expériences non assimiléés/digérées débloque les émotions et une prise de conscience de l’origine des maux subis dans le présent. La thérapie de régression permet de recadrer ces mémoires, afin que le client puisse résoudre les influences négatives du passé et retrouver l’énergie perdue dans le problème.
Par ce biais le client se sentira plus entier/complet, heureux dans le moment présent, et capable de continuer sa vie avec plus de créativitée, de sens et plus sainement en toute sérenitée.
La thérapie de regression traite les experiences de l’enfance, prénatales, les vies antérieures et celles de la lignée familiale, les influences énergétiques et d’autres sujets relatifs. C’est ce que nous travaillons dans la thérapie de regression.

Main Page- Czech

Sdružení pro regresní terapii EARTh

Sdružení pro regresní terapii EARTh (Earth Association for Regression Therapy) je mezinárodní organizace, která podporuje profesionalizaci v regresní terapii.

Regresní terapie je také známá jako regresní terapie minulých životů nebo transpersonální regresní terapie.

Pro terapeuty nabízíme síť vášnivých profesionálních a kvalifikovaných terapeutů a trenérů. Pořádáme každoroční konference, školení a pokročilá školení, pracovní výměny, nabízíme videozáznamy, vzdělávací a informační webináře, diskusní fóra pro členy, výzkum, časopis IRT a články, jejichž cílem je udržet jejich dovednosti v souladu s nejnovějším vývojem regresní terapie.

Pro klienty a každého, kdo má zájem o tuto oblast, nabízíme informace o regresní terapii, uznávaných vzdělávacích programech / školících pracovnících a seznam profesionálních regresních terapeutů v mnoha zemích po celém světě.

Pro profesionály

Pro každého, kdo má zájem

Vítejte v asociaci EARTh! Doufáme, že vás uvítáme jako člena. Zjistíte, že jsme skupinou vášnivých, inovativních, kvalifikovaných a soucitných terapeutů, kteří mají rádi také zábavu a smích.

Jak se stát členem

Školení

Roční konference

Výzkumné publikace

A mnohem víc…

Děkujeme za váš zájem o regresní terapii! Regresní terapie je inovativní druh terapie, která může pomoci vyřešit problémy, které nejsou pochopeny v žádném jiném typu terapie. Jsme respektující duchovní lidé s otevřenou myslí a “nohama na zemi”.

 

Seznam našich profesionálních a certifikovaných členů

Nejčastější dotazy

Články

Videa

Co je regresní terapie?

Regrese je objevování a vybavování dřívějších zkušeností, které zapříčiňují současné potíže, těžkosti a problémy.

Regresní terapeuti využívají tohoto oživení zkušeností, aby se dostali do zapomenutých, ignorovaných nebo potlačených zkušeností / vzpomínek, které způsobují problémy, ale také k reaktivaci pozitivních pocitů, zapomenutých pozitivních zkušeností a latentních talentů.

Nalezení a oživení těchto nezpracovaných zkušeností odhaluje emoce a přináší vhled do toho, jak s těmito zkušenostmi souvisí současné problémy.

Regresní terapie pomáhá přetvářet takové vzpomínky tak, aby klient mohl vyřešit negativní vlivy z minulosti a získat energii, která byla při problému ztracena. Tímto způsobem se pak klienti cítí v současnosti celistvější a šťastnější, jsou schopni vyřešit a pokračovat svůj život s větší kreativitou, zdravějším a smysluplnějším způsobem.

Regresní terapie se zabývá zkušenostmi z dětství, z (pre)natálních zkušeností, ze zkušeností “života mezi životy”, minulých životů a zkušeností procházejících rodinnou linií, energetických vlivů a mnoha dalšími souvisejícími otázkami.

Vaše podvědomí ví, kde je příčina a řešení vašeho problému a jak se tam dostat. To je to, s čím pracujeme při regresní terapii.

Main Page – Greek

Παγκόσμια Ένωση Αναδρομέων Θεραπευτών (EARTh)

 Η Παγκόσμια Ένωση Αναδρομέων Θεραπευτών (Earth Association for Regression Therapy) είναι ένας διεθνής οργανισμός που προάγει τον επαγγελματισμό στην αναδρομική θεραπεία. Η αναδρομική θεραπεία είναι επίσης γνωστή ως παλινδρομική θεραπεία.

Για τους συνάδελφους προσφέρουμε ένα δίκτυο επαγγελματιών και εξειδικευμένων θεραπευτών και εκπαιδευτών. Προσφέρουμε ετήσια συνέδρια, βασική και εξειδικευμένη εκπαίδευση, ενημερωτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, συζητήσεις σε φόρουμ μόνο για μέλη, έρευνα, πρόσβαση στην επιθεώρηση αναδρομικής θεραπείας και άρθρα για την ενημέρωση των δεξιοτήτων και των τεχνικών με τις τελευταίες εξελίξεις στη αναδρομική θεραπεία.

Για τους πελάτες και όσους ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα, προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με την αναδρομική θεραπεία, με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτές και τέλος τη λίστα όλων των επαγγελματιών αναδρομέων θεραπευτών σε πολλές χώρες του κόσμου.

 

Τι είναι η αναδρομική θεραπεία;

Η διαδικασία της αναδρομής φέρνει στο προσκήνιο μέσω της διαδικασίας της αναβίωσης προηγούμενες εμπειρίες που αποτέλεσαν τη γενεσιουργό αιτία για τρέχοντα ζητήματα και προβλήματα. Οι αναδρομείς θεραπευτές μέσω της παλινδρόμησης χρησιμοποιούν την αναβίωση των εμπειριών για να προσπελάσουν ξεχασμένες, αγνοημένες ή καταπιεσμένες εμπειρίες/μνήμες που προκαλούν τα συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά και να ενεργοποιήσουν τα θετικά συναισθήματα, θετικές εμπειρίες και λανθάνοντα ταλέντα.Η εύρεση και η αποκατάσταση αυτών των αρνητικών εμπειριών που δεν έχουν «μεταβολιστεί», ξεκλειδώνει τα συναισθήματα και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι παρούσες διαταραχές προέρχονται από αυτές τις εμπειρίες. Η αναδρομική θεραπεία συμβάλλει στην αναμόρφωση αυτών των αναμνήσεων, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλύσει αρνητικές επιρροές από το παρελθόν και να ανακτήσει την ενέργεια που χάθηκε στο πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες αισθάνονται πιο «πλήρεις» και ευτυχείς στην παρούσα στιγμή, ικανοί να επιλύσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους με πιο δημιουργικό, υγιεινό και ουσιαστικό τρόπο.Η αναδρομική θεραπεία ασχολείται με εμπειρίες από την παιδική ηλικία, με περιγεννητικές εμπειρίες, με διαθανατικές εμπειρίες (δηλαδή τις εμπειρίες που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο ζωές), τις εμπειρίες από προηγούμενες ζωές και τις εμπειρίες που μεταφέρονται μέσω του οικογενειακού δένδρου, τις ενεργειακές επιρροές και πολλά άλλα. Το υποσυνείδητό σας γνωρίζει πολύ καλά πού είναι η αιτία και η λύση του προβλήματός σας και πώς θα φτάσετε εκεί. Με αυτό τον τρόπο δουλεύουμε στην αναδρομική θεραπεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναδρομική θεραπεία στην γλώσσα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα αναγνωρισμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη χώρα σας. Εναλλακτικά αν θέλετε να απευθυνθείτε  σ’ έναν επαγγελματία  θεραπευτή στη χώρα σας, πηγαίνετε στη λίστα των θεραπευτών του EARTh για τα στοιχεία επικοινωνίας.

 

© Copyright Earth Association

Created, Supported & SEO optimized by Creative Options